Privacyverklaring voor de aanwezigheid op internet van gezondheidscentrum radios GmbH

Privacyverklaring

radios GmbH neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. We behandelen uw persoonsgegevens als vertrouwelijk en conform de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze privacyverklaring. 

Met deze privacyverklaring willen we u informeren over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens. De gebruikte begrippen komen overeen met de definities in artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Verwerkingsverantwoordelijke

Medizinisches Versorgungszentrum radios GmbH

Luise-Rainer-Straße 6-10

40235 Düsseldorf

Tel.: 0211 -  44 77 - 3000

Fax: 0211 -  44 77 - 3099

 

 Soorten gegevens die worden verwerkt

 

- Contactgegevens (zoals voor- en achternaam, telefoonnummer)

- Gegevens voor afspraakaanvragen (zoals voor- en achternaam, aard van het onderzoek, e-mailadres)

- Gebruiksgegevens (zoals opgeroepen websites, interesse in inhoud, toegangstijden)

- Communicatiegegevens (zoals IP-adres, browserversie)

 

Categorieën betrokken personen

Gebruikers van deze website, zoals geïnteresseerden, cliënten en medewerkers.

 

Doel van de verwerking

 

- Beschikbaarstelling van informatie over de onderneming?

- Beschikbaarstelling van afspraakaanvragen?- Beschikbaarstelling van contactmogelijkheden

- Veiligheidsmaatregelen ter beveiliging van de website

- Marketing en analyse van gebruikersgedrag

 

Gebruikte begrippen

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of indentificeerbare natuurlijke personen (hierna "betrokken persoon" genoemd). Als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door middel van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Verwerking is elke met of zonder hulp van geautomatiseerde procedés uitgevoerde bewerking van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Onder verwerkingsverantwoordelijke wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, die/dat alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. 

 

Relevante wettelijke basis

De wettelijke basis van het privacyrecht is het informationele recht op zelfbeschikking van het individu. Conform artikel 13 van de AVG informeren we u over de wettelijke basis van onze gegevensverwerking. De wettelijke basis voor het verkrijgen van toestemming wordt gevormd door artikel 6, lid 1 sub a en artikel 7 AVG, de wettelijke basis voor de verwerking voor het leveren van onze diensten en het uitvoeren van overeenkomsten alsmede het beantwoorden van vragen is artikel 6, lid 1 sub b AVG, de wettelijke basis voor de verwerking om te voldoen aan wettelijke verplichtingen is artikel 6, lid 1 sub c AVG, en de wettelijke basis voor de verwerking voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen is artikel 6, lid 1 sub f AVG. Voor het geval dat verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen, dient artikel 6, lid 1 sub d AVG als wettelijke basis.

 

Samenwerking met derden of verwerkers 

Indien we in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen of ondernemingen (derden) openbaar maken, deze naar hen doorgeven of ze anderszins toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit uitsluitend op basis van een wettelijke toestemming, wanneer u erin hebt toegestemd, een wettelijke verplichting hierin voorziet of op basis van ons gerechtvaardigde belang.

Indien we derden opdracht geven tot de verwerking van gegevens, gebeurt dit op basis van artikel 28 AVG.

 

Overdracht naar landen die geen lid zijn van de EU

Indien we gegevens verwerken in een land dat geen lid is van de EU of dit in het kader van het verlenen van diensten van derden of bij openbaarmaking, resp. overdracht van gegevens aan derden gebeurt, geschiedt dit alleen, wanneer het voor het uitvoeren van onze contractuele of precontractuele verplichtingen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van ons gerechtvaardigde belang gebeurt. Voor zover er sprake is van een toegestane verwerking, gebeurt dit op basis van bijzondere garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met dat van de EU of het nakomen van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen.

 

Rechten van betrokken personen

Uitsluitsel (artikel 15 AVG)
De betrokken persoon heeft het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het verwerken van de betreffende persoonsgegevens. Als dit het geval is, heeft de betrokkene recht op uitsluitsel over deze gegevens alsmede of over informatie zoals de verwerkingsdoeleinden, de herkomst ervan, ontvangers, over de duur van de opslag alsmede over zijn of haar rechten.

 

Rectificatie (artikel 16 AVG)
De betrokken persoon heeft het recht om rectificatie of vervollediging van de onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen.

 

Wissing (artikel 17 AVG)
De betrokkenen hebben het recht wissing van hun gegevens te verkrijgen - bijvoorbeeld wanneer deze voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld of verwerkt niet langer nodig zijn of de daarvoor verleende toestemming is ingetrokken. Als bijzondere uitwerking van het recht op wissing bestaat nu ook een "recht op vergetelheid", wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de te wissen gegevens openbaar heeft gemaakt. Deze moet dan redelijke maatregelen nemen om verwerkingsverantwoordelijken die deze gegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene van hen het wissen van alle koppelingen naar deze gegevens, van kopieën of reproducties eist. 

 

Beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)
De betrokken persoon kan in bepaalde gevallen ook beperking van de verwerking eisen. Bijvoorbeeld: wanneer de betrokken persoon bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en nog niet vaststaat of het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder weegt dan dat van de betrokken persoon. 

 

Recht op overdraagbaarheid (artikel 20 AVG)
Het recht op overdraagbaarheid geeft betrokken personen onder bepaalde voorwaarden het recht, een kopie van de op hen betrekking hebbende persoonsgegevens te verkrijgen in een gangbare en machineleesbare vorm.

Klacht indienen (artikel 77 AVG)
Betrokken personen hebben het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

Recht op intrekking van toestemming (artikel 7, lid 3 AVG)
Betrokken personen hebben het recht om verleende toestemmingen vanaf dat moment in te trekken.

 

Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)
Betrokken personen kunnen op elk moment bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van hun gegevens. Het bezwaar kan met name tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing worden gemaakt.

 

Wissen van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden volgens artikel 17 en 18 AVG gewist of de verwerking ervan wordt beperkt. Voor zover niet in het kader van deze privacyverklaring uitdrukkelijk aangegeven, worden de bij ons opgeslagen gegevens gewist zodra deze voor de beoogde doeleinden niet meer nodig zijn en het wissen niet in tegenspraak is met de wettelijke bewaarplicht. Als de gegevens niet worden gewist, omdat deze voor andere en wettelijk toegestane doeleinden nodig zijn, wordt de verwerking ervan beperkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om redenen uit het handels- of belastingrecht moeten worden bewaard.

 

Verzamelen van toegangsgegevens en protocolbestanden

Op basis van ons gerechtvaardigde belang (artikel 5, lid 1 sub f AVG) slaan we ter garantie van de beschikbaarheid gegevens op over elke toegang tot de webserver. Tot de toegangsgegevens behoren naam van de opgeroepen website, bestand, datum en tijd van de oproep, hoeveelheid gegevens, statusmeldingen, type browser en de versie daarvan, het besturingssysteem van de gebruiker, IP-adres en eventueel andere technische informatie.

Protocolbestanden worden om veiligheidsredenen voor de duur van maximaal 7 dagen opgeslagen en daarna gewist. Gegevens die nodig zijn voor bewijsdoeleinden worden totdat het voorval is opgehelderd van wissing uitgesloten.

 

Contact opnemen

Bij het opnemen van contact (zoals per e-mail, contactformulier, of telefoon) worden gegevens van de gebruiker verwerkt voor het bewerken van de aanvraag en voor de stappen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling. De gegevens van de gebruiker kunnen worden opgeslagen in een programma dat geschikt is voor klantenbeheer of een vergelijkbare organisatie.

We wissen de gegevens die op basis van de aanvragen zijn opgeslagen, indien deze niet meer nodig zijn en dit niet in strijd is met de wettelijke archiveringsverplichtingen.

 

Cookies en recht op bezwaar bij direct marketing

Cookies zijn kleine bestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. In cookies kunnen verschillende gegevens worden opgeslagen. Een cookie kan dienen om gegevens van een gebruiker (zoals de browserversie of interesses van de gebruiker) tijdens of na het bezoek op een website op te slaan. Deze cookies kunnen tijdelijk of permanent worden opgeslagen. 

We kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken en geven hierover helderheid in het kader van onze privacyverklaring. Als de betrokken persoon niet wil dat er cookies op de computer worden opgeslagen, wordt deze gevraagd om de betreffende optie in de systeeminstellingen van de browser te a activeren. Het blokkeren van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van deze website.

 

Gebruik van scriptbibliotheken (Google Webfonts)

Om onze inhoud ongeacht de gebruikte browser correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven, gebruiken we op deze website scriptbibliotheken en lettertypebibliotheken zoals Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Google Webfonts worden in de cache van uw browser gezet om meerdere keren laden te voorkomen. Als de browser Google Webfonts niet ondersteunt of de toegang blokkeert, wordt de inhoud in een standaardlettertype weergegeven.

Bij het oproepen van scriptbibliotheken of lettertype bibliotheken wordt automatisch een verbinding met de exploitant van de bibliotheek tot stand gebracht. Daarbij is het theoretisch mogelijk – maar momenteel ook onduidelijk of en eventueel voor welke doeleinden – dat exploitanten van de betreffende bibliotheken gegevens verzamelen.

Het privacybeleid van de bibliotheekexploitant Google vindt u hier: https://www.google.com/policies/privacy/

 

Integratie van Google Maps

Op deze website gebruiken wij het aanbod van Google Maps. Daardoor kunnen wij u interactieve kaarten direct op de website tonen en maken wij het comfortabele gebruik van de kaartfunctie voor u mogelijk. Dit vormt een gerechtvaardigd belang als bedoeld in art. 6 lid 1 punt f) AVG.

Door het bezoek aan de website ontvangt Google de informatie dat u de overeenkomstige subpagina van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden de onder het punt "Sorten gegevens die worden verwerkt" genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt onafhankelijk van de vraag of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee u ingelogd bent of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct bij uw account ingedeeld. Als u de indeling met uw profiel bij Google niet wenst, moet u vóór activering van de button uitloggen. Google bewaart uw gegevens als gebruiksprofielen en gebruikt deze ten behoeve van reclame, marktonderzoek en/of op de behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. Een dergelijke analyse vindt met name plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) voor het leveren van op de behoeften afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt recht van bezwaar tegen de vorming van deze gebruiksprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening van dit recht tot Google moet richten. 

Meer informatie over doel en omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door de aanbieder van de plug-in vindt u in de privacyverklaringen van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw desbetreffende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aan het EU-VS Privacy Shield gebonden, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

 

Functionaris voor gegevensbescherming

Bij vragen over gegevensbescherming kunt u zich ook direct wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming:

David Seiler
Chausseestr. 19
03051 Cottbus

eMail: